* Output Gap theo ước lượng của ANZ, sử dung phương pháp Hodrick-Prescott Filter (HPF). Nhìn chart potential không cao, actual hiện tại là dưới tiềm năng (có thể recession? Khi output gap negative ngày càng lớn từ quý III 2011 đến nay), nhưng lấy gì để đạt kế hoạch tăng GDP cao vút giai đoạn 2011 – 2015 (7 – 8%)?Source: ANZ: Vietnam Quarterly Chartbook,Apr 2012

* Đóng góp của các nhân tố (K, L, TFP) vào tăng trưởng kinh tế VN.Source: Lê Xuân Nghĩa, Bùi Trinh

* Vốn…