Tags

,

ĐHCĐ của NH Đông Á có rất nhiều điểm điển hình của một doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc trong thị trường đang lúc chuyển động phức tạp nhất (xem thông tin từ ĐHCĐ 2012):

  • Thương hiệu: Cam kết thương hiệu không biến mất, có điều đáng chú ý, Ngân hàng này đang chuyển động trong hoạt động M&A, có thông tin một NH Nhóm 1 và 1 NH Nhóm 2 (đã có yếu tố nước ngoài) đề cập, vậy đúng cuộc chiến thương hiệu là rất căng. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy thương hiệu và cơ sở khách hàng, có lẽ DongA Bank đang chiếm lợi thế.
  • Tăng vốn/Chiến lược tăng vốn và cơ cấu vốn nhưng phải đảm bảo lợi ích cổ đông cao nhất: Nếu thặng dư lớn thì bán trên cơ sở vốn đã lớn sẽ thu được thặng dư cho cổ đông lớn hơn.
  • Mua bán/sáp nhập để tăng quy mô và tạo giá trị cộng hưởng
  • Niêm yết/cơ cấu sở hữu/phòng thủ
  • Quản trị. Bầu thành viên Quản trị độc lập – tất nhiên, đây là quản trị hiện đại
  • Tư vấn, tái cơ cấu toàn diện.

Kiểm tra thông tin công bố trên website, tôi thấy NH này giữ một nhịp độ sinh lợi cao và ổn định rất ấn tượng! Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận kép bình quân hàng năm trên 37%!