Tags

Nếu như Hy Lạp vỡ nợ sẽ đại diện cho một government bond default (tức sovereign risk – Trái phiếu Chính phủ vẫn rất rủi ro! Mà biểu hiện bên ngoài là Yield và CDS). Thì dưới đây là một loại default “nho nhỏ” cùng tính chất khác:

“Nếu tính cả Harrisburg, từ năm 1980 đến nay, tại Mỹ đã có 48 vụ phá sản của các thành phố, bang, thị trấn và làng”

Thành phố Harrisburg phá sản, dù rất phức tạp (chưa biết được phá sản hay không, các khoản phải trả và các khoản bond (municipal bond) không biết có nhiều không, nhưng đây là một dạng municipal debt (bond) defaut (risk)! Tôi cũng không rõ liệu trái chủ hay chủ nợ sẽ được chi trả như thế nào (như chính phủ bảo lãnh, bơm tiền,…) nhưng thông tin trên cho thấy dạng rủi ro của loại bond/debt này. Tức, ai bảo Nợ/Trái phiếu Chính quyền địa phương là an toàn!

(Ở VN có Bên cạnh TPCP, có TP Chính quyền địa phương được phát hành (như HIFU chẳng hạn), (Tất nhiên, VN khác Mỹ!))