Tags

,

Đọc được bài này Oil prices and Monetary contraction của Karl Smith (một cây đại thụ!), (nhưng thấy lấn cấn!) Share lên đây vậy.

Các Macroeconomic shocks bên ngoài như việc tăng giá dầu  (oil price shock) trong khi mức lãi suất vẫn giữ nguyên (bởi central bank) thì tương đương với việc thực thi CSTT thắt chặt! Tổng cầu giảm. Do đó, nếu NHTW (phản ứng chính sách) bằng cách tăng Ls thì tình hình sẽ khó khăn hơn.

“A rise in the price of oil in the face of a constant interest rate represents a tightening of monetary policy”
“This is only worsened by the fact that a central bank may respond to higher oil prices by actually raising the nominal interest rate”

Điều này được Karl Smith giải thích theo hai hướng:

Hướng thứ nhất: Giá dầu tăng làm các nước xuất khẩu dầu nhiều USD hơn và có khuynh hướng đầu tư vào T-bill, đẩy Ls loại này xuống. Tuy nhiên, Ls T-bill luôn phải ở mức hợp lý với lãi suất ngắn hạn mục tiêu mà Fed muốn target (Fed fund rate) – tức không giảm hơn nữa và dòng tiền lại đi vào két dự trữ (overningt reserve market, có thể cho vay qua đêm giữa các NH hoặc gửi tại Fed với Ls thấp) đẩy mặt bằng Ls ngắn hạn xuống thấp hơn nữa. Fed phải đảm bảo Ls mục tiêu Fed fund rate nên can thiệp bằng cách bán T-bill để đẩy Ls lên làm giảm dự trữ xuống, tương đương với cách thực thi CSTT thắt chặt!

Hướng thứ hai là Giá dầu tăng cao thì tăng thu nhập cho một bộ phận hưởng lợi từ các nước xuất khẩu dầu và có khuynh hướng tiết kiệm cao, đẩy tiết kiệm tăng lên và phản ứng tự nhiên là mặt bằng Ls giảm xuống, khuyến khích các DN đầu tư. Nhưng mặt bằng Ls bị target bởi central bank (như Fed fund rate), do đó, khoảng cách giữa tiết kiệm và đầu tư giãn ra theo hướng tăng tiết kiệm nhưng đầu tư không tăng, tổng cầu sẽ giảm.

Những phản ứng chính sách sẽ khó khăn hơn nhiều, ví dụ, muốn nâng Ls trước đó (do áp lực lạm phát) thì không thể nâng mạnh hoặc không thể giảm xuống (như trên)… 🙂