Tags

Tiếp về High yield bond. Doanh nghiệp phát hành từ BĐS cho tới Chứng khoán, lãi suất đã lên tới level 2x%!

Post lại: Nhân nói về Interest Rate theo Floating. Thông lệ quốc tế, đối với một khoản Fix/Floating thường có 3 yếu tố (cũng là rủi ro) cơ bản (trong interest rate formula): yếu tố đầu tiên đó là ref. rate + Margin, yếu tố thứ 2 là repricing period và yếu tố thứ 3 có thể có đó là Ceiling interest rate (tức là mức Cap cao nhất có thể có trong một khoản vay hoặc bond). Ví dụ, LCSV (hoặc coupon) floating = LSTK (3thang) + 3.5%, cới Cap là 15%/năm. Nếu LS huy động 3 tháng tăng lên tới 12% thì LScv cũng dừng ở 15%/năm (tượng tự là coupon trong kỳ của bond). Yếu tố này bảo vệ, hạn chế rủi ro cho người đi vay, trong chừng mực nào đó, sẽ giảm bớt rủi ro default cho người cho vay.

Riêng biên độ (margin) cũng có vô vàn kiểu, nguy hiểm trong thời kỳ Ls cao nhưng lại bị áp trần (14%) thì với Ls DN vay vốn (huy động trái phiếu) khoảng 20 – 21%, biên độ lên rất cao, tức khoảng 6 – 7% gì đó. Nhưng biên độ thường là một biến được cố định trong suốt thời gian tồn tại của một bond, nên khi Ls huy động của các NHTM giảm, Doanh nghiệp vẫn phải trả Ls khá cao trên biên độ như cũ!