Post lại mấy entries liên quan đến lãi suất, lợi nhuận, của DN và NHTM mà tôi đã post cách đây gần một năm, khi tình hình hiện tại cũng lặp lại “gần gần” như tình hình lúc post các entries này: Định hướng lãi suất thị trường: “ra – vào” của Thống đốc, Lãi suất và LN của DN, mức LN của các NHTM “quá cao” (kể cả độ nóng dư luận, như: chênh lệch lớn hai đầu lãi suất, NH nên “san sẽ, cảm thông” cho DN,… ):

P/s: Trong khủng hoảng tài chính 08/09’, có câu nói về bank (và shareholders): Shareholders in banks exist at the mercy of Government and Central Bank!

Advertisements