Tags

Đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi Convertible bond (CB): Trong trường hợp của REE này là rủi ro về capital gain khi giá thực tế giảm xuống so với kỳ vọng chuyển đổi. Đây cũng chính là rủi ro chủ yếu của CB đối với một CB không có convertible option. Tùy vào kỳ vọng, thì lãi suất (coupon) trả trên thời gian tồn tại của CB (TTM) sẽ giảm hoặc tăng (ngược với giá kỳ vọng). Trong trường hợp này, bond holder của REE bị rủi ro nhiều phía: phải mua với giá cao và mất cơ hội đầu tư thay thế (ie. gửi NH với LS bình quân cao)

Cả kỳ đầu tư, nhà đầu tư này lỗ bao nhiêu? (HPR là bao nhiêu). Giả sử là nhà đầu tư cá nhân, chịu thuế 5% (trên coupon 8%), giá phải mua CP REE tại convert date (convert ratio là 72) là 1.000.000*[1 – 8%*(1 – 5%)]/72 = 12.833.33 đồng cao hơn giá REE hiện tại (11.600) là 10.63% (giá chuyển đổi danh nghĩa là 1.000.000/72). Tính trên cả phi vụ đầu tư, bỏ ra 1.000.000, tại ngày đáo hạn thu về: 1.000.000*8%*(1-5%) + 72*11.600 = 911.200 (giẳ sử giá tại ngày chuyển đổi hiện tại là 11.600). HPR là 911.200/1.000.000 – 1 = – 8,88%. Trong 1 năm đầu tư lỗ 8.88% có tốt hơn so với mua CP REE tại thời điểm issued CB không?!!! (giá đã điều chỉnh kỹ thuật tại thời điểm issue CB này là khoảng 16.500)

Nếu không có quyền không chuyển đổi, người mua bond đã bị chuyển sang vị thế “sell a put option” và do đó, trên đường pay-off, profit của họ có thể là đến vô hạn, nhưng loss cũng lớn hơn, và nằm trong đoạn [- 12.833*72, 0]. Trường hợp có quyền không chuyển đổi, đường payoff sẽ bắt đầu từ 80.000/CB trở lên.

Khi đầu tư vào một CB, điểm quan trọng và hấp dẫn nhất nằm ở chỗ có quyền chuyển đổi hay không chuyển đổi, đó là một call option (tại một mức giá xác định). Giá trị của CB lúc này được tạo thành dựa trên giá trị của một trái phiếu trả coupon thông thường (8%) và giá của quyền chọn. Ở trường hợp của REE, giá quyền mua giảm liên tục và đến mức dưới zero! (Một quyền chọn, giá của nó thấp nhất là về Zero, khi đó người ta không thực hiện quyền thực hiện) còn ở REE là bắt buộc (phải mua với giá âm). Đây là điểm then chốt, có lẽ một CB mà không có quyền chọn thực hiện thì tốt nhất không nên “đụng” vào (tức là chỉ dành cho private offering cho các cổ đông chiến lược!)

Advertisements