Tags

Tầm của người làm chính sách  (Policy Maker) hay nhà đầu tư (Investor) – Muốn cải tổ, cần có những người làm chính sách nhưng có kinh nghiệm thực tiễn cao như vậy hơn là những vị chuyên ngồi bàn giấy, đễ mỗi khi trình, giải trình, soạn thảo văn bản pháp luật luôn đưa ra những thứ không đi vào cuộc sống (xa rời thực tế)

Đề xuất thực hiện Lịch sự kiện kinh tế của Việt Nam:

Với một Lịch sự kiện kinh tế được thực hiện tốt, Chính phủ có thể chuyển tải đến cộng đồng đầu tư hình ảnh chân thực về sức khỏe nền kinh tế Việt Nam. Một chính sách minh bạch sẽ tạo ra giá trị cho Việt Nam.

Cứ lập lịch công bố đi, cái gì nhạy cảm quá thì cho độ trễ vào!

Advertisements