Tags

Như đã viết trong entry trước (mục 3.), lượng TPCP đáo hạn có thể ảnh hướng đến cung tiền mạnh, và CSTT. Tuy nhiên, theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực phải tùy tình hình cụ thể. Có thể SBV đã tính đến điều này. Theo SGTT, lượng “bơm ròng” từ bond đáo hạn khoảng 13000 tỷ đồng trong 2 tháng gần đây. Về điều hành công cụ CSTT, lượng này cũng tương đương với việc SBV bơm ròng thông quá nghiệp vụ POMO, và nó tạo thanh khoản ổn định hơn so với OMO. Tôi nghiêng về phương án SBV đã tính toán kỹ càng (cùng với những động thái khác như mua ngoại tệ, tái cấp vốn,…) để điều hành bảo vệ cái LS chính sách và giảm mặt bằng LS hiện tại.

(Để đối phó với loại cung tiền này, như TQ chẳng hạn, họ đã tăng DTBB trước đó, xem entry trên)

Advertisements