Tags

CPI tháng 5 tăng 2.21% (MoM) theo GSO (HN tăng 1.76%, HCM tăng 2.38%), mức tăng vẫn cao hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, đã giảm so với mức tăng tháng 4 (3.32%), và tạo ra xu hướng giảm sau khi 4 tháng trước luôn có xu hướng tăng (tháng sau tăng so với tháng trước). CPI 5 tháng đầu năm tăng đến 12.07% (mục tiêu cả năm dưới 12%). CPI tháng 5 cũng đã tăng 19.78% (YoY), mức tăng cao nhất trong 29 tháng (kể từ tháng 12/2008)!

Có 10/11 nhóm hàng trong rỗ tính CPI đều tăng so với tháng trước, có 6 nhóm tăng trên 1%, mạnh nhất là nhóm Giao thông (tăng 2.67%) nhà ở và VLXD (3,19%) hàng ăn và dịch vụ ăn uống (3.01%). Nhóm Bưu chính Viễn thông giảm 1.68%.
CPI giai đoạn 1993 – 2011 (Nguồn: RT, GSO) Double click for larger


Tháng trước: CPI Rises 3.32% in Apr!

Advertisements