Tags

Silver đang có performance tốt hơn! Vã lại, ở US, Gold chưa hẵn đã là công cụ hedge inflation hoàn hảo. Đường silver là đường màu xám (gấp đôi Gold). How about silver market in VN? That’s rite’, when gold has been put in its right place: cold store!!!

Read more: Is Gold Really an Inflation Hedge?[in US] Có nhưng…từ thập niên 70 – 80 trở về trước. Trong thập niên gần đây là rất lỏng lẽo! But, how about in China?

Advertisements