Thống đốc NHNN ban hàng Chỉ thị 01/CT-NHNN Về “thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô …” Một số nội dung chú ý liên quan đến cung tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngoại tệ và thị trường vàng theo hướng thắt chặt một cách quyết liệt với các chế tài mạnh:

Chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng: kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20%, tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15%-16%; lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý. Cơ cấu lại dư nợ, ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn chế cho vay ngoại tệ nhập khẩu hàng hóa không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích.

Giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất (nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán):

Đến 30 tháng 6 năm 2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31 tháng 12 năm 2011, tỷ trọng này tối đa là 16%. Trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai (02) lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2011 và năm 2012. Đến 30 tháng 06 năm 2011, nếu tốc độ tăng tín dụng có thể vượt mục tiêu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng các biện pháp cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm soát tín dụng

Lãi suất hợp lý: Điều hành linh hoạt lãi suất tái cấp vốn, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở, hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất phù hợp với quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010; kết hợp với các công cụ chính sách tiền tệ khác để kiểm soát lãi suất thị trường ở mức hợp lý, phù hợp mục tiêu kiềm chế lạm phát

Tỷ giá linh hoạt: Tăng cường quản lý ngoại hối, thực hiện các biện pháp cần thiết để các tổ chức, cá nhân trước hết là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước bán ngoại tệ cho ngân hàng khi có nguồn thu và được mua khi có nhu cầu hợp lý

Thực hiện các giải pháp giảm tình trạng đô la hóa, chuyển dần quan hệ huy động – cho vay bằng ngoại tệ trong nước của tổ chức tín dụng sang quan hệ mua – bán ngoại tệ

Kiểm soát chặt chẽ thị trường vàng: chọn một số doanh nghiệp làm đầu mối nhập khẩu vàng, điều tiết và ổn định giá vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm rối loạn thị trường.

Advertisements