Tags

Về Stop – Loss. Vấn đề là, Stop-loss có cải thiện được kết quả hay không! Tức là nó có thể làm giảm expected returns trong thị trường xu hướng lên (Up-trend), cũng như ngược lại, gia tăng expected returns trong thị trường down-trend và tất nhiên không có tác dụng là bao trong thị trường sideway (flat market)

Có 2 nghiên cứu thú vị [để tham khảo, nghiên cứu,..]! Payoff của Stop-loss:

Kira Detko,Wilson Ma, Guy Morita. 2010. Re-Examining the Hidden Costs of the Stop-Loss

Adam Y.C. Lei, Huihua Li.2009. The Value of Stop Loss Strategies

Hình dạng của hàm phân phối như thế này:

Advertisements