Tags

Vận hội mới – Cơ hội mới!

Đại hội Đảng (NCP – National Party Congress) lần thứ IX diễn ra từ ngày 19/4 – 22/4/2001, lần thứ X diễn ra từ ngày 18/4 – 25/4/2006.

Đại hội Đảng lần thứ XI diễn ra từ ngày 11/1/2011.


Advertisements