Tags

Thresold của nợ công/GDP: Trong một nghiên cứu của 3 chuyên gia của WB (“Finding the Tipping Point–When Sovereign Debt Turns Bad”) cho thấy rằng Điểm tới hạn của nợ quốc gia là 77%/GDP. Khi vượt quá giới hạn này sẽ gây tổn thương cho nền kinh tế (tất nhiên, đây chỉ là con số bình quân, nghiên cứu 75 nền kinh tế đang phát triển (trong đó có VN, Thái Lan, Lào, Indonesia, Phillipine, Malaysia, Trung Quốc,…) và 26 quốc gia phát triển, nghiên cứu cho mẫu là các nước đang phát triển thì threshold giới hạn là 64%). Theo đó:

  • Đối với toàn bộ, “Mỗi một điểm phần trăm tăng lên khi vượt qua tỷ lệ giới hạn sẽ làm suy giảm GDP 0,174 điểm phần trăm”. Trong khi đó, nếu ở dưới mức này, mỗi một điểm phần trăm tăng lên của tỷ lệ nợ, GDP tăng tương ứng là 0,0653 điểm phần trăm.”
  • Đối với các nền kinh tế đang phát triển (ngưỡng 64%) “Mỗi một điểm phần trăm tăng lên khi vượt qua tỷ lệ giới hạn sẽ làm suy giảm GDP 0,0203 điểm phần trăm”. Trong khi đó, nếu ở dưới mức này, mỗi một điểm phần trăm tăng lên của tỷ lệ nợ, GDP tăng tương ứng là 0,0739 điểm phần trăm.”

Việt Nam, trần nợ công là 60%?:Năm 2011, nợ công có thể ở mức 60% GDP

“Tính đến 31/12/2009 tổng số dư nợ công bằng 871.839 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành, bằng 52,6% GDP, trong đó nợ chính phủ bằng 41,9%, nợ được chính phủ bảo lãnh bằng 9,8% GDP, nợ của chình quyền của địa phương bằng 0,8% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia bằng 38,8 GDP” và

“Ước đến 31/12/2010 nợ công sẽ là 56,7% GDP. Nợ của Chính phủ 44,5% GDP và nợ nước ngoài của Quốc gia là 42,2% GDP”

Update 21/10: Có thêm một số bài về nợ công trong Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XII:

Advertisements