Tags

,

Vậy là SBV ban hành Thông tư 19 sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 13 vẻ các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn. Nội dung sửa đổi như tôi đã nêu trong entry trước. Tuy nhiên, SBV đã nâng tỷ lệ nguồn vốn không kỳ hạn được tính vào nguồn vốn huy động từ lên 25%. Đối với tiền vay từ TCTD được tính cho kỳ hạn 3 tháng trở lên (loại này thường chiếm tỷ lệ không lớn). Đặc biệt, khác ngoài “mọi dự đoán”, khoản tiền của KBNN (ước tính khoảng 70 nghìn tỷ) sẽ không loại khỏi nguồn vốn huy động làm tăng tổng nguồn cung ứng tín dụng (tuy nhiên, đây không phải là lợi thế của các NHTM nhỏ vì nguồn tiền này chủ yếu tập trung vào các NH QD và NH lớn, có trọng điểm, ổn định, từ đó, sẽ bơm đến các NHTM thông qua thị trường 2 là một vấn đề khác)

Về tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản, TT19 sẽ giảm nhẹ hơn khi tính số dư tiền gửi KKH tại TCTD khác (chứ không phải tính net)

Như vậy, với những sửa đổi này, các NHTM sẽ dễ dàng đáp ứng hơn. Nguồn vốn cung ứng qua hệ thống các TCTD tất nhiên sẽ tăng lên một chút. Tuy nhiên, vấn đề đối với các TCTD còn tùy thuộc vào cơ cấu huy động từ TCTD của họ. Nếu kỳ hạn huy động phần lớn dưới 3 tháng thì TCTD sẽ “bị thiệt” khi loai bỏ nguồn này ra khỏi trong khi phần bù đắp từ vốn huy động Không kỳ hạn “thêm” vào là không bằng (chỉ thêm vào có 25%), trong khi tổng vốn Không kỳ hạn khoảng 20% tổng vốn huy động thị trường 1 và tiền gửi và vay từ TCTD cũng khoảng lớn nhất là 20% tổng huy động từ thị trường 1.

Từ điều này cũng đặt ra vấn đề, SBV có còn “Thanh tra toàn diện” các NHTM có tỷ lệ huy động vốn trên thị trường 2 vượt quá 20% tổng huy động thị trường 1 hay không! (đây là tỷ lệ mà các TCTD không dám vượt mặc dù chưa có văn bản pháp lý nào quy định). Nếu không hạn chế, các khoản huy động trên thị trường liên ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng sẽ được sử dụng. Nếu vẫn còn hạn chế, các NHTM sẽ chuyển sang đáp ứng các điều kiện trong TT13 và 19 bằng cách phát hành GTCG ngắn hạn (cụ thể kỳ hạn trên 3 tháng và dước 12 tháng), các TCTD khác có thể tham gia mua loại này. Tổng vốn huy động sẽ tăng lên đồng nghĩa với họ sẽ không phải giảm bớt dư nợ tín dụng.

Cũng nói thêm (xem entry trước – link ở trên) về vốn chủ sở hửu, tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động 80%/85% chỉ tính trên nguồn huy động, tức có nghĩa là tổng tín dụng thực tế có thể cao hơn mức 80%/85% ở trên do NHTM hoặc TCTD phi ngân hàng có thể sử dụng vốn CSH để cho vay.

Nội dung Thông tư 19.