Tổng số vốn cần tăng trên 30 nghìn tỷ theo face value. Tính thêm cả thặng dư vốn, lượng vốn cần cho các banks là rất lớn. Bên cạnh một số banks thiếu vốn theo quy định thì các banks lớn vẫn tiếp tục tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính như DAB, STB, VCB, CTG, …Dưới đây là bảng tổng hợp các NHTM cần tăng vốn:

Các NH cần tăng vốn đủ 3.000 tỷ (source: SME)

Advertisements