Tags

, ,

Thông tin trong tuần:

Đúng là…rối trí! Thông tin, minh bạch và mức độ xác thực (cùng với thực tài … “chế biến” số liệu) của thị trường Việt Nam (ngay cả các công ty niêm yết) vẫn bị đánh giá rất thấp!

Nhưng…, lại liên tưởng đến một chỉ số gọi là M score, chỉ số này cũng gần giống như Z score của GS. Alman. M score được phát triển bởi GS. Messod Beneish, nếu Z score dùng để đo lường khả năng bankcruptcy thì M score đo khả năng manipulate của công ty.

Theo đó, nếu M score nhỏ hơn – 2,22 thì công ty không phải đang manipolate. Nếu M score càng lớn hơn – 2,22 thì càng là một manipulator! Cái này sử dụng ở thị trường VN không biết sao!

Chỉ số này đo lường dựa trên 8 chỉ số được tính toán cho một công ty, đây là cá chỉ số cơ bản, tuy nhiên, mang nhiều ý nghĩa về độ trượt của dòng tiền.

M = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 0.115*DEPI – 0.172*SGAI + 4.679*TATA – 0.327*LVGI

8 chỉ số trong công thức bao gồm:

  • DRSI: Days’ Sales in Receivables Index, chỉ số này đo lường bằng Kỳ thu tiền bình quân kỳ này so với kỳ thu tiền bình quân kỳ trước. Do đó, nếu DRSI càng cao thì sẽ làm cho khoản doanh thu (sale, revenues) càng “mất giá”
  • GMI: Gross Margin Index: Đo lường tỷ lệ giữa tỷ lệ lợi nhuận biên (gộp) (GPM) kỳ trước so với năm GPM kỳ này. GPM là tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp của công ty chia cho doanh thu thuần của công ty đó trong kỳ. Nếu GMI tăng (tức GPM kỳ này giảm so với kỳ trước) thể hiện triển vọng không tốt của công ty.
  • AQI = Asset Quality Index: Chỉ số chất lượng tài sản, Asset quality (AQ) được đo lường như là tỷ lệ giữa Tài sản dài hạn (non-current assets) nhưng không tính tài sản cố định) so với tổng tài sản. Chỉ số AQI là tỷ lệ giữa AQ kỳ này chia cho AQ kỳ trước.
  • SGI : Sales Growth Index: đây là tỷ lệ giữa doanh thu thuần kỳ này chia cho doanh thu thuần kỳ trước.
  • DEPI: Depreciation Index: Đo lường tỷ lệ khấu hao (chung cho toàn bộ tài sản cố định của công ty) của kỳ trước chia cho kỳ này – đo lường sự nhanh, chậm của khấu hao, do đó, sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và dòng tiền.
  • SGAI: Sales, General and Administrative expenses Index: Đo lường tỷ lệ của chi phí bán hàng và quản lý kỳ này so với kỳ trước (tăng hay giảm chi phí)
  • LVGI: Leverage Index: là tỷ lệ đòn bẩy tài chính kỳ này so với kỳ trước (đòn bẩy tài chính được đo lường như là tỷ lệ giữa tổng nợ chia cho tổng tài sản)
  • TATA: Total Accruals to Total Assets: là tỷ lệ giữa Accruals chia cho tổng tài sản. Total accrual chính là Vốn lưu động ngoài tiền mặt trừ cho khấu hao (TS ngắn hạn – nợ ngắn hạn).

Xem thêm M Score: ở đây, đây

Update 07/09:

—————-

Disclosure: no position in QCG quote above