Tags

Dựa vào các yếu tố cơ bản và tiềm năng tăng trưởng. Theo chiến lược đầu tư giá trị, theo tôi, các cổ phiếu sau xứng đáng đứng vào hàng ngũ hấp dẫn đáng quan tâm quan tâm.

Tôi sử dụng chỉ tiêu g, PE, PB cùng với benchmark dựa vào tiềm năng tăng trưởng g, suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ROE và một tỷ lệ chiết khấu dưới giá (kỳ vọng tăng giá tối thiểu), tôi sử dụng là 20%.

Screen critical: PEG có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1

Benchmark = ((1-Haircut Ratio)^2)*ROE*g

Spead = PEG*PB – Benchmark

Screen những CP có Spread nhỏ hơn 0 và bé nhất.

Disclosure: Long some of the quotes above. Pls read Disclaimers.

Advertisements