Tags

,

GBs 2010 HNX Auction

Tổng hợp tình hình đấu thầu trái phiếu chính phủ (Treasury, VDB, VSPB) H12010.

(Đây chỉ là các các đợt phát hành thông qua đấu thầu tại HNX (không tính các đợt phát hành thông qua bảo lãnh phát hành)


Auction Date

Tenor
(Year)

Volume offered
(Billions)

Volume Registered
(Billions)

Winning Volume
(Billions)

No of Bidders

Ceiling Interest Rate

Winning Interest Rate

Winning Ratio

15-Jul

5

1,500.0

2,300.0

550.0

9

10.30%

10.30%

36.67%

2-Jul

3

1,000.0

5,400.0

550.0

17

9.80%

9.80%

55.00%

2-Jul

5

1,000.0

2,900.0

950.0

8

10.40%

10.40%

95.00%

2-Jul

10

1,000.0

1,200.0

0.0

3

10.80%

0.00%

17-Jun

3

1,000.0

6,720.0

1,000.0

20

10.60%

10.60%

100.00%

17-Jun

5

1,000.0

3,600.0

1,000.0

10

10.95%

10.95%

100.00%

17-Jun

10

1,000.0

1,300.0

0.0

3

11.00%

0.00%

11-Jun

5(*)

1,000.0

4,950.0

1,000.0

11

11.05%

11.05%

100.00%

4-Jun

5(*)

2,000.0

3,300.0

1,200.0

4

11.20%

11.20%

60.00%

3-Jun

3

1,000.0

4,700.0

900.0

11

10.95%

10.95%

90.00%

3-Jun

10

1,000.0

1,400.0

500.0

4

11.30%

11.30%

50.00%

28-May

5(*)

2,000.0

3,900.0

200.0

12

11.20%

11.20%

10.00%

22-Apr

5

500.0

250.0

20.0

3

11.20%

11.20%

4.00%

15-Apr

2

1,000.0

N/A

1,000.0

11.30%

11.30%

100.00%

15-Apr

3

500.0

N/A

500.0

11.40%

11.40%

100.00%

15-Apr

5

500.0

1,456.5

500.0

7

11.50%

11.50%

100.00%

24-Mar

2

3,000.0

N/A

100.0

12.10%

12.10%

3.33%

18-Mar

2

500.0

N/A

430.0

13

12.00%

12.00%

86.00%

18-Mar

3

500.0

N/A

170.0

6

12.10%

12.10%

34.00%

5-Mar

2

500.0

0.0

0.0

0

11.40%

0.00%

5-Mar

3

500.0

0.0

0.0

0

11.50%

0.00%

4-Mar

2

500.0

650.0

0.0

N/A

N/A

0.00%

4-Mar

3

500.0

350.0

0.0

N/A

N/A

0.00%

4-Feb

2

500.0

600.0

0.0

N/A

N/A

0.00%

4-Feb

5

500.0

100.0

0.0

1

10.30%

0.00%

26-Jan

5

200.0

8.2

8.2

1

12.50%

12.50%

4.10%

19-Jan

5

500.0

109.2

2.0

3

11.00%

11.00%

0.40%

26-Jan

2

3,000.0

N/A

0.0

N/A

N/A

0.00%

26-Jan

3

300.0

N/A

0.0

N/A

N/A

0.00%

26-Jan

5

200.0

N/A

8.2

N/A

13.00%

12.50%

4.10%

21-Jan

2

500.0

470.0

0.0

5

N/A

0.00%

21-Jan

5

500.0

109.2

2.0

3

11.00%

11.00%

0.40%

Total

29,200.0

45,773.1

10,590.4

36.27%

(*): Auction in Big lots

11-Jun

5

1,000.0

4,950.0

1,000.0

11

11.05%

11.05%

100.00%

4-Jun

5

2,000.0

3,300.0

1,200.0

4

11.20%

11.20%

60.00%

28-May

5

2,000.0

3,900.0

200.0

12

11.20%

11.20%

10.00%

Sources: HNX, SBSC, TVSI, Reuters

Advertisements