Có nhiều ý kiến trên các báo đài về TT15 này và hầu như là đều đề cập đến: Vì sao dùng biện pháp này, vì sao là 30%, tác động của TT,…. Đó là những khía cạnh cần xem xét khi ban hành một quy định gì và có lẽ là hoàn toàn đúng trong cách suy luận! Tuy nhiên, mình có một quan điểm “thông cảm” hơn: như ý kiến của mình nêu ở So sánh TT15, thì tác động về sự thay đổi 30% – 40% là không nhiều kể cả việc thay đổi kỹ thuật (tăng huy động vốn trung dài hạn, hạn chế cho vay trung dài hạn,…) và cách tính toán phân loại nguồn vốn. Riêng tác động đến nền kinh tế như tác động đến thị trường BĐS, TTCK hay tác động đến chính các NHTM về profit margin hay rủi ro khác,…thì mình không đề cập, ý kiến đó là: muộn còn hơn không – về phương pháp và tư duy quản lý nguồn vốn, quản lý rủi ro chênh lệch kỳ đáo hạn (Maturity GAP hay Mismatch Maturity). Các TCTD sẽ có sự “thay đổi” về cách thức quản lý và…chú ý hơn đến vấn đề này (trước đây, mốc 40% và hầu như TCTD chỉ…chạy báo cáo ra và nhìn xem có “chạm” mốc 40% chưa, nếu chưa thì….để đó!) Giờ thì có lẽ đã khác! (trong TT15 còn thay đổi về khái niệm vốn ngắn hạn, trung dài hạn, cho vay trung dài hạn theo chiều hướng sát hơn (đặc biệt là sử dụng: Kỳ hạn còn lại!)

Một lưu ý nữa là sau TT 15/2009/TT-NHNN, NHNN tiếp tục ra thêm TT16/2009/TT-NHNN V/v sửa, đỗi, bổ sung QĐ 07/2008/QĐ-NHNN V/v Phát hành GTCG của các TCTD (trong đó có GTCG trung và dài hạn) Theo chiều hướng “siết” hơn.

Có lẽ, đến một lúc nào đó (không biết nữa!) NHNN sẽ bỏ quy định về tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn, đơn giản vì, quản trị rủi ro thanh khoản, dung hoà giữa Return and Risk là việc của chính các NHTM.

Xem TT 16/2009/TT-NHNN: Thông tư 16/2009/TT-NHNN V/v: Sửa đỗi, bổ sung QĐ 07/2008/QĐ-NHNN V/v Phát hành GTCG của các TCTD — SBV
Xem thêm bài viết của TS. Lê Hồng Giang: Maturity mismatch Đóng bớt van tiền tệ — Rất hay về kỹ thuật sử dụng các công cụ (và kết hợp các công cụ) trong việc quản lý của NHTW.

Advertisements